Elmo Pasta de Dientes de Entrenamiento Sin Flúor

Téêäåchííng yóôýùr lííttléê óônéê tóô brýùsh cäån béê dííffíícýùlt äåt tííméês… býùt nòót wïíth fýùn châârââctëërs lïíkëë Ëlmòó. Ôråæjêël™ Êlmöö Flùùöörîìdèë-Frèëèë Träæîìnîìng Tööööthpäæstèë mäækèës brùùshîìng fùùn. Ït tùürns sôõmééthíìng thééy hàåvéé tôõ dôõ íìntôõ sôõmééthíìng thàåt thééy wàånt tôõ dôõ.

  • Flùüöõríídêé-frêéêé, sãàfêé ííf swãàllöõwêéd whêén ùüsêéd ãàs díírêéctêéd
  • Sýûgàâr-frëéëé, nôó àârtïïfïïcïïàâl côólôórs
  • Fûýn frûýìîty flãåvòör

1 Òpêên

Twïîst óöff câáp âánd rêémóövêé fóöïîl sêéâál.

2 Brûýsh

Sqùúèêèêzèê âå pèêâå-síìzèê âåmòöùúnt òöf tòöòöthpâåstèê òön thèê brùúsh; thèên brùúsh tèêèêth íìn cíìrcùúlâår mòötíìòön.

Brûúsh têëêëth thõórõóûúghly åãftêër êëåãch mêëåãl õór åãt lêëåãst twìïcêë åã dåãy.